07 kwietnia 2022

KONKURS PLASTYCZNY „Siano S’twory”

Muzeum Limanowa > Aktualności > KONKURS PLASTYCZNY „Siano S’twory”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na prace przestrzenną. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin konkursu plastycznego Siano s’twory

 •  Cele konkursu

– pobudzenie  wyobraźni i rozwijanie uzdolnień  plastycznych  uczniów  szkół  podstawowych  biorących  udział  w konkursie

– promocja ekologicznych materiałów plastycznych

 •  Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu  o  nazwie  „Siano s’twory”  jest Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.
 2. Adres organizatora: ul. Józefa Marka 13 34-600 Limanowa
 3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Dorota Wójtowicz

tel. 18 337 20 42  e-mail: d.wojtowicz@muzeum.limanowa.pl

 •  Założenia organizacyjne

1.W  konkursie  mogą  wziąć  udział  uczniowie wszystkich szkół  podstawowych z terenu powiatu limanowskiegoNagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:

a) uczniowie klas 1-3 I,II,III miejsce oraz 2 wyróżnienie
b) uczniowie klas 4-6 I,II,III miejsce oraz 2 wyróżnienia
c) uczniowie klas 7-8 I,II,III miejsce oraz 2 wyróżnienia

3.Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.Prace   nadesłane   na   konkurs   muszą   być   pracami   własnymi,   niepublikowanymi wcześniej  oraz  nie  przedstawianymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

5.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 6.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną z zastrzeżeniem użycia jako głównego budulca siana. Do konkursu dopuszcza  się  wyłącznie  formy plastyczne przestrzenne.

8.Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.

 1. Regulamin konkursu będzie  dostępny  na  stronie  internetowej Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej www.muzeum.limanowa.pl
 2. Przyjmowane są wyłącznie prace z dołączoną kartą zgłoszenia.

11.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 • Ocena prac konkursowych

1.Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 r. osobiście w  siedzibie  organizatora  w  godzinach  od  9.00  do  15.30, lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej ul. Józefa Marka 13 34-600 Limanowa   (decyduje   data   stempla pocztowego)   z   dopiskiem:   Konkurs   plastyczny   „Siano s’twory”.

2.W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to  określone  w  regulaminie,  komisja  zastrzega  sobie  prawo  do  wyboru  jednej  pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone. 

3.Prace   dostarczane   po   wyznaczonym   przez   organizatora   terminie   lub   wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 1. O wyłonieniu zwycięzców  konkursu  decyduje  komisja  konkursowa  powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

– zgodność pracy z tematem 

– jakość wykonania 

– oryginalność i pomysłowość

– walory artystyczne

– stopień trudności wykonania

5.Nagrodzone  i  wyróżnione  prace  konkursowe  zostaną  przedstawione  na  wystawie pokonkursowej.

6.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

 • Ogłoszenie wyników konkursu

1.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 01.06.2022.

  2.Lista   nagrodzonych   i   wyróżnionych   osób   zostanie   opublikowana   na   stronie internetowej organizatora konkursu.

3.Osoby  nagrodzone  oraz  wyróżnione  zostaną  powiadomione  telefonicznie  i  mailowo  o wynikach konkursu.

 4.Nagrodzone   i   wyróżnione   prace   konkursowe   będą   prezentowane   na   wystawie pokonkursowej.


Nagrody główne

1.Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.

 2.Organizator   zastrzega   sobie   wręczenie   większej   liczby   wyróżnień   w   przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

3.Wszyscy  laureaci  wraz  z  opiekunami  zostaną  zaproszeni  na  uroczysty  wernisaż  – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie organizatora.

 4.Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 • Postanowienia ogólne

1.Niniejszy  regulamin  jest  jedynym  i  wyłącznym  dokumentem  określającym  zasady  i warunki prowadzenia konkursu.

2.Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zagubione,  niekompletne,  uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3.Koszty  przygotowania  oraz  złożenia  pracy  konkursowej  ponosi  wyłącznie  uczestnik konkursu.  Koszty  przejazdu  do  miejsca  odebrania  nagrody  również  nie  obciążają organizatora.

4.W    uzasadnionych    przypadkach    organizator    zastrzega    sobie    prawo    zmian  w regulaminie.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

 6.Ewentualne    spory    między    organizatorem    a    uczestnikiem    konkursu    zostaną

rozstrzygnięte polubownie.

Galeria zdjęć

Wystawy stałe

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.

Designed & Developed by