Statut

Muzeum Limanowa > Statut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/304/2013 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2013 r.

STATUT MUZEUM REGIONALNEGO ZIEMI LIMANOWSKIEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
 2. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
 3. Postanowień statutu.

§2.

Siedzibą Muzeum jest Limanowa, a terenem działania Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§3.

 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Limanowa, zwane dalej „Organizatorem”, która zapewnia środki do prowadzenia działalności, utrzymania i rozwoju Muzeum.
 2. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 3/92 i posiada osobowość prawną.
 3. Muzeum używa pieczęci okrągłej z herbem miasta Limanowa i napisem w otoku „Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§4.

 1. Muzeum gromadzi, przechowuje, udostępnia, opracowuje i upowszechnia zbiory w zakresie historii, archeologii, etnografii, sztuki regionu. Muzeum prowadzi działalność naukową, informacyjną i edukacyjną w tym zakresie.
 2. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
 3. dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego, malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina artystyczna, sztuka zdobnicza, meble i wyposażenie wnętrz, ceramika, militaria, broń, numizmaty,
 4. dokumenty historyczne: rękopisy, druki luźne, materiały archiwalne, w tym także: przywileje, księgi i dyplomy miejskie, dokumentacje gmin wyznaniowych, parafii, organizacji politycznych, stowarzyszeń organizacji społecznych i gospodarczych, dokumenty związane z osobami prywatnymi, a także materiały ikonograficzne i kartograficzne, fotografie, pocztówki pamiątki,
 5. zabytki archeologiczne,
 6. obiekty sztuki ludowej i rękodzieła ludowego,
 7. zabytki przemysłowe oraz architektoniczne.
 8. Muzeum współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami, których cele i działania są zbliżone do zakresu działania Muzeum.

§5.

 1. Muzeum realizuje działania, o których mowa w §4 statutu, w szczególności przez:
 2. gromadzenie i udostępnianie zbiorów w statutowo określonym zakresie,
 3. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 4. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych i ekspozycyjnych,
 5. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości, dokumentowanie i zabezpieczanie obiektów kultury materialnej i pomników przyrody, dokumentowanie zabytków kultury niematerialnej,
 6. organizowanie wystaw stałych i czasowych,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 8. udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych, naukowych i ekspozycyjnych,
 9. tworzenie warunków dla zainteresowania nauką, kulturą, sztuką miasta Limanowa i regionu w zakresie sztuki polskiej i europejskiej,
 10. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
 11. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników oraz innych publikacji o charakterze historycznym w formie druków luźnych oraz publikacji periodycznych,
 12. prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników Muzeum,
 13. organizowanie sesji naukowych.

ZARZĄDZANIE MUZEUM

§6.

 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Limanowa.

§7.

 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Limanowa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§8.

 1. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz oraz odpowiada za działalność Muzeum, w tym za jego mienie i gospodarkę finansową.
 2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
 3. kierowanie działalnością podstawową i administracyjną,
 4. nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
 5. przedstawianie właściwym instytucjom, Organizatorowi i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań, preliminarzy budżetowych oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
 6. wydawanie zarządzeń,
 7. naczelna redakcja publikacji wydawanych przez Muzeum,
 8. dokonywanie zakupu muzealiów,
 9. tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 10. zawieranie umów cywilnoprawnych.

§9.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
 2. Rada Muzeum składa się z 6 członków.
 3. Rada Muzeum działa na zasadach i w trybie określonym w ustawie o muzeach.

§10.

 1. Organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań działów i stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora, Rady Muzeum oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych, stowarzyszeń naukowych i twórców.

GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM

§11.

 1. Majątek Muzeum wykorzystywany jest w celu realizacji zadań wynikających z zakresu działania Muzeum.
 2. Muzeum gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§12.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Organizator.

§13.

 1. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz Instytucji Kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.
 2. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Muzeum przez Organizatora fundusz Instytucji Kultury zwiększany jest lub zmniejszany, w drodze decyzji Organizatora, o wysokość zysku lub straty netto.
 3. Wysokość funduszu zwiększana jest o wysokość dotacji celowych otrzymywanych na zakup eksponatów, dzieł sztuki, zabytków lub muzealiów, które nie podlegają umorzeniu oraz amortyzacji.
 4. Nieodpłatne otrzymanie lub darowizna eksponatów, dzieł sztuki, zabytków lub muzealiów zwiększa fundusz Instytucji Kultury.

§14.

 1. Źródłami finansowania Muzeum są:
 2. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji.
 3. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
 4. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 5. celowej na realizację wskazanych zadań i programów,
 6. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 7. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 8. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 9. Uzyskane przychody Muzeum przeznacza na pokrycie zobowiązań oraz kosztów działalności statutowej.

§15.

 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą, obejmującą:
 2. sprzedaż pamiątek i wydawnictw;
 3. usługi związanych z obsługą ruchu turystycznego;
 4. organizacji zajęć edukacyjnych;
 5. wynajmu lub dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego;
 6. usług konserwatorskich i edukacyjnych;
 7. reklam i sponsoringu;
 8. przygotowania i udostępniania muzealiów, ich reprodukcji, filmowania, fotografowania;
 9. wykonywania kwerend, wypożyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum;
 10. organizowania dla podmiotów zewnętrznych wystaw i imprez okolicznościowych;
 11. wykonywania kwerend, użyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum;
 12. opracowywania i wydawania publikacji naukowych oraz popularno–naukowych na zlecenie i koszt podmiotów zewnętrznych.
 13. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w pełni w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§16.

 1. Do składania w imieniu Muzeum świadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum, bądź osoba przez niego upoważniona.
 2. Dyrektor może upoważniać pracowników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.
 3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17.

 1. Połączenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Limanowa na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Wystawy stałe

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie.

Designed & Developed by